به نظر شما مدیر همان رهبر است؟

به نظر شما مدیر همان رهبر است؟

تاریخ: 1398/02/18

با یک جستجوی کوچک در مورد تعریف مدیریت و رهبری در سایت های مختلف شاهد تعاریف متعددی می شویم اما در اینجا سعی شده تا تعریف جامع و کاملی از آنها حضورتان ارائه گردد و به برخی از ویژگی های مدیر و همچنین ویژگی های حائز اهمیت یک رهبر اشاره شود.
همانطور که می دانید تفاوت های بسیاری میان مدیر و رهبر وجود دارد، از برجسته ترین تفاوت آنها این است که مدیر بر سیستم ها و ساختارها تمرکز دارد در حالی که رهبر روی نیروی انسانی تمرکز دارد در نتیجه مدیر همیشه سعی بر کنترل دارد در حالی که رهبر مبنا را بر اعتماد می گذارد و همین رویکرد موجب شده تا نفوذ و دوام دستورات و فرامین رهبری در مقایسه با مدیر به مراتب بیشتر است.
مدیر افق دید کوتاه‌ مدت دارد، رهبر نگاه بلندمدت دارد، همچنین در مدیریت بیشتر قدرت اداری و از بالا به پایین مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که در رهبری پذیرش پیروان مطرح است و قدرت مبتنی بر جاذبه شخصی یا از پایین به بالا کاربرد دارد.

مدیریت :
فرایند بکارگیری موثر و کارآمد منابع مالی، انسانی، تکنولوژی، اطلاعاتی، مواد اولیه و زمانی از طریق POST CORB برای دستیابی به اهداف سازمانی در راستای نظام ارزشی مورد قبول جامعه است.
POST CORB شامل (برنامه ریزیPlanning ، سازمان دهی Organizing، جذب و بکارگیری نیروی انسانی Staffing، هدایت و رهبری Directing، هماهنگی Coordinating، گزارش دهی / گزارش گیری Reportingو بودجه بندی Budgeting)

مراحل برنامه ریزی:
1- شناخت وضعیت موجود.
2- تعیین وضعیت مطلوب.
3- تحلیل SWOT.
4- تعیین استراتژی.
5- اجرای استراتژی.
6- ارزیابی نتایج و مراحل برنامه ریزی.

شناخت وضعیت موجود:
اساسا کلیه شرکت ها و سازمان ها باید ماموریت یا همان رسالت خود را مشخص نمایند تا فلسفه وجودی آنها به وضوح روشن گردد.
تعیین وضعیت مطلوب:
منظور از تعیین وضعیت مطلوب که یکی از مهمترین اقدامات لازم و ضروری برای هر شرکت و سازمان در هر ابعاد اعم از کوچک، متوسط و بزرگ امری اجتناب ناپذیر می باشد یعنی تعیین چشم انداز یا همان آرمان هر سازمان که برای 15 تا 20 سال آینده مشخص می گردد.

تحلیل SWOT:
SWOT مخفف چهار کلمه شامل نقاط قوت Strength، نقاط ضعف Weakness، فرصت Opportunity و تهدید Threat می باشد و هر مدیری جهت مدیریت صحیح باید اشراف کامل بر هر چهار مورد در مجموعه خود داشته باشد تا به بهترین نحوه سازمان خود را مدیریت نماید.

تعیین استراتژی:
تعیین استراتژی بسیار حائز اهمیت می باشد، چرا که با استراتژی سازمان از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب خواهد رسید و مدیریت سازمان تصمیم می گیرد که از استراتژی تجویزی یعنی استراتژی از پیش برنامه ریزی شده استفاده نماید یا از استراتژی توصیفی که بسیار خلاقانه است.

به نظر شما مدیر همان رهبر است؟ به نظر شما مدیر همان رهبر است؟ به نظر شما مدیر همان رهبر است؟
اجرای استراتژی:
جهت اجرای هر چه بهتر استراتژی نیاز به حمایت و پشتیبانی کامل مدیریت، در نظر گرفتن منابع و امکانات و همچنین مشارکت دائمی مجریان با تدوین کنندگان استراتژی می باشد.

ارزیابی نتایج و مراحل برنامه ریزی:
طبیعتا بدون ارزیابی هرگز نمی توان به هدف اصلی دست یافت، جهت ارزیابی نتایج می توان از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) ، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE)) و همچنین ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک ( (Quantitative Strategic Planning Matrix) استفاده نمایید.

ویژگی های مهم یک مدیر:
مهارت های ارتباطی
اعتماد به نفس
انعطاف پذیری
انعطاف پذیری
بها دادن به دیگران
قاطعیت در تصمیم گیری
مسئولیت پذیری
رهبری :
فرایند ایجاد ارتباط موثر و انگیزه مند به گونه ای که افراد با میل و رغبت خودشان دست به انجام کارها بزنند. در حقیقت رهبری تابع سلسله مراتب نیست و رهبران افرادی ریسک پذیر هستند که به دنبال تغییرات می باشند.
رهبر با نفوذ در قلب مجموعه و قدرتی که دارد، هدف را دنبال می کند، در مجموع برای یک رهبرهدف خیلی مهم است نه هزینه ها.رهبران توانایی اعمال نفوذ دارند و طوری رفتار می کنند که دیگران حس کنند اگر بر خلاف میل آنها رفتار کنند موفق نمی شوند.

انواع قدرت:
قدرت قانونی
قدرت تخصصی
قدرت تشویق
قدرت تنبیه
قدرت کاریزماتیک
قدرت عرف
قدرت ارتباطی
قدرت در مرکز شبکه بودن
ویژگی های مهم یک رهبر:
باهوش
کلام رسا و نافذ
الهام بخش و انرژیک
تمرکز
ابتکارعمل
اشتباه پذیر و یادگیرنده

سایر خبرها